HomeProfessioneelZorgverlenersVerpleegkundigenWijzigingen reglementering1 juli 2014

Evaluatie van de scores door controlebezoek

Het controlebezoek wijzigt de scores niet

Tijdens een controlebezoek kunnen de oorspronkelijke scores bevestigd worden. In dat geval verandert er niets voor jou. De oorspronkelijke scores en toegekende periode blijven ongewijzigd. 

Na afloop kan je, volgens de bestaande procedure, een nieuwe aanvraag of kennisgeving voor verlenging indienen. Gebeurt dit binnen de zes maanden na het controlebezoek, moet je de score gebruiken die tijdens dit bezoek bevestigd werd. Wil je toch een hogere score indienen, moet de aanvraag gebaseerd zijn op een nieuwe medische indicatie, gestaafd door een getuigschrift van de behandelende geneesheer.

Het controlebezoek wijzigt de scores wel

De score en bijgevolg ook de categorie kunnen worden verlaagd door:

  • een lager forfait toe te kennen (bv. forfait C wordt B);
  • of een forfait te vervangen door een vergoeding per verstrekking (toilet, technische verstrekkingen);
  • of de frequentie van de toiletten te verlagen (van zeven naar twee keer per week). 

De nieuwe scores na het controlebezoek worden toegepast vanaf de eerste dag van de behandeling, vermeld in de oorspronkelijke aanvraag of kennisgeving. Bedragen die reeds volgens de oorspronkelijke score werden gefactureerd en terugbetaald, zullen worden teruggevorderd.

Veelgestelde vragen