HomeVoordelenHandicapWonen

Tegemoetkoming huurkosten

Bij een verhuis van een ongeschikte woning naar een geschikte huurwoning kun je in Vlaanderen een tegemoetkoming aanvragen in de huurkosten. Ze bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een eenmalige installatiepremie.

Maandelijkse huursubsidie

De maandelijkse huursubsidie bedraagt 75% van de maximale huurprijs min 1/55ste van je jaarinkomen, met een maximum van 152,28 euro. Dit maximumbedrag wordt verhoogd:

 • met 25,43 euro per persoon ten laste, tot en met de vierde persoon;
 • met 10 procent in regio's met hoge huurprijzen (aanvragen vanaf 1 januari 2021).

De huursubsidie wordt maximaal negen jaar uitbetaald. Van die termijn wordt in bepaalde situaties afgeweken. Je ontvangt de premie bijvoorbeeld levenslang wanneer:

 • je bij de aanvraag minstens 65 jaar bent of erkend bent als persoon met een handicap;
 • en je woning geen manifeste gebreken of risico's vertoont.

Installatiepremie

De installatiepremie is een eenmalige premie. Hij bedraagt drie keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie.

Voorwaarden

 • Je verlaat een onaangepaste huurwoning voor een aangepaste.
 • Voor aanvragen vanaf 1 januari 2021 mag het gezamenlijke inkomen van alle bewoners die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, niet hoger zijn dan: 
  • 25.557 euro als je alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 27.698 euro als je een alleenstaande persoon met een handicap bent; 
  • 38.335 euro in alle andere gevallen, vermeerderd met 2.143 euro per persoon ten laste.
  Er wordt gekeken naar het inkomen vermeld op het meest recente aanslagbiljet. Je moet ook op erewoord verklaren dat het inkomen van het jaar voor je aanvraag niet hoger is dan het maximumbedrag.
 • De aanvrager en de andere bewoners mogen de laatste tien jaar geen woning in volle eigendom of vol vruchtgebruik gehad hebben.
 • Zowel de woning die je verlaat als de woning die je betrekt, moet in het Vlaams Gewest staan.
 • De nieuwe huurwoning mag geen kamer of gesubsidieerde sociale huurwoning zijn.
 • De woning mag geen manifeste gebreken of risico’s vertonen.
 • De huurprijs mag niet hoger zijn dan 618,25 euro per maand voor een zelfstandige huurwoning en 494,60 euro per maand voor een kamer, te verhogen met 20% van de huurprijs per persoon ten laste tot maximaal 50% extra. Daarnaast kan in regio's met hoge huurprijzen de maximale huurprijs verhoogd worden met 10 procent.

Wat te doen?

Op de website www.wonenvlaanderen.be van de Vlaamse overheid vind je per provincie de aanvraagformulieren.

Meer informatie

Neem contact op met je gemeente (Woonwinkel, OCMW, …).

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen