HomeDiensten en voordelenZiekte en behandelingSpecifieke regelingenMaximumfactuur

Maximumfactuur (MAF): plafondbedragen medische kosten


Er zijn twee categorieën: Sociale MAF en Inkomens-MAF. 

Sinds 1 januari 2017 worden niet alleen de grensbedragen voor het jaarinkomen jaarlijks geïndexeerd, maar ook de remgeldplafonds.

Sociale MAF

Plafondbedrag: 468,18 euro per jaar.

Is van toepassing voor bepaalde sociale categorieën, bijvoorbeeld voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, behalve indien dit toegekend werd op basis van een integratietegemoetkoming en de partner een inkomen heeft.

Inkomens-MAF

Het jaarlijkse plafondbedrag voor de medische kosten is afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen van het derde jaar voorafgaand aan dat waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht. 

JaarinkomenPlafondbedrag
Bedragen geldig sinds 1 januari 2018
Tot 18.620,31468,18
18.620,32 – 28.625,25676,26
28.625,26 – 38.630,221.040,40
38.630,23 – 48.218,291.456,56
Vanaf 48.218,301.872,72

Extra bescherming voor kinderen

  • Voor kinderen jonger dan negentien jaar geldt steeds een plafond van 676,26 euro, ongeacht het gezinsinkomen. Als het gezinsplafond 468,16 euro bedraagt, is uiteraard dit bedrag van toepassing.
  • Voor kinderen met bijkomende kinderbijslag is een plafond van 450 euro van toepassing indien ze:
    • op 4 juli 2002 bijkomende kinderbijslag ontvingen;
    • en tijdens het betreffende kalenderjaar recht hebben op bijkomende kinderbijslag.

Extra bescherming voor chronisch zieken

Het plafondbedrag kan met 104,04 euro worden verminderd:

  • als je het statuut chronische aandoening hebt;
  • of indien het remgeld voor een gezinslid in de twee voorgaande jaren minstens 450 euro en 459 euro bedroeg. 

Voorbeeld: als het remgeld van een gezinslid zowel in 2016 en in 2017 opliep tot respectievelijk 450 euro en 459 euro of meer, wordt het plafondbedrag in 2018 voor het hele gezin met 104,04 euro verlaagd.

Extra bescherming in behartigenswaardige situaties

Indien het gezinsinkomen sinds het refertejaar (zie paragraaf 'Inkomens-MAF') is verminderd, kan je een herziening van de inkomenscategorie aanvragen.

Bij de berekening wordt dan rekening gehouden met het 'huidige' jaarinkomen. Hiertoe wordt het inkomen van de laatste zes volledige kalendermaanden vóór de aanvraag vermeerderd met zesmaal het inkomen van de laatste volledige kalendermaand vóór de aanvraag.  

De herziening moet leiden tot een nieuwe inkomenscategorie met een remgeldplafond van 468,18 of 676,26 euro. Dit plafond kan nog verlaagd worden indien je in aanmerking komt voor de extra bescherming voor chronisch zieken (zie boven).

Zowel voor de aanvraag tot herziening als voor meer informatie over de berekening kan je terecht bij je regionaal CM-ziekenfonds.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen