Maximumfactuur

Heb je het niet breed of ben je langdurig ernstig ziek? Dan kunnen medische kosten zwaar doorwegen op het budget. De maximumfactuur (MAF) beperkt de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag. Al het remgeld boven dat plafondbedrag wordt terugbetaald door CM.

Deze kosten worden meegeteld om de uitgaven te berekenen en worden terugbetaald als het plafond is overschreden:

 • remgeld voor verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere zorgverleners;
 • remgeld voor geneesmiddelen uit de categorieën A, B en C (Cs en Cx niet) en voor magistrale bereidingen;
 • remgeld voor technische prestaties zoals operaties, RX-foto’s, labonderzoeken;
 • bepaalde kosten bij ziekenhuisopname zoals het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs (bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis enkel tot de 365ste dag);
 • afleveringsmarge voor implantaten.

CM houdt de remgeldteller bij

CM houdt, per gezin en per lid, de teller van het remgeld bij.

Remgeld boven plafondbedrag?

Komt het remgeld boven het plafondbedrag? Dan betaalt CM automatisch terug.

Koop je geneesmiddelen?

Is het plafondbedrag bereikt en haal je in de apotheek geneesmiddelen die in aanmerking komen voor de maximumfactuur? Dan moet je in de apotheek geen remgeld meer betalen. Dit wordt automatisch afgerekend tussen apotheker en CM.

Veelgestelde vragen

  Alle personen die volgens het Rijksregister op 1 januari samenwonen op hetzelfde adres vormen een gezin. Het systeem houdt dus rekening met de feitelijke situatie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden en samenwonenden. Ook alleenstaanden worden als een gezin beschouwd.

  Uitzonderingen

  • Personen in een zorgafhankelijke situatie kunnen een uitzondering vormen. Als bijzondere bescherming kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, als een apart gezin worden beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor chronisch zieken, personen met een handicap of andere zorgafhankelijke personen die inwonen bij een gezin met een hoog inkomen. 
    
  • Een tweede uitzondering geldt voor gezinnen waar een of meerdere personen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. De rechthebbende, de partner en hun personen ten laste worden beschouwd als een apart gezin waarvoor de sociale MAF van toepassing is. Voor het volledige gezin blijft evenwel de inkomens-MAF van toepassing.

  Zowel de grensbedragen voor het jaarinkomen als de remgeldplafonds worden jaarlijks geïndexeerd.

  Sociale MAF

  Het jaarlijkse plafondbedrag voor de medische kosten is 506,79 euro (of 394,17 euro indien minstens één gezinslid chronische ziektekosten of het statuut chronische aandoening heeft).

  Dit is van toepassing voor bepaalde sociale categorieën, bijvoorbeeld voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, behalve indien dit toegekend werd op basis van een integratietegemoetkoming en de partner een inkomen heeft.

  Inkomens-MAF

  Het jaarlijkse plafondbedrag voor de medische kosten is afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen van het tweede jaar voorafgaand aan dat waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht. 

  Voorbeeld: Als het plafondbedrag voor 2023 onderzocht wordt, baseert CM zich op het netto belastbaar inkomen van 2021.

   Gezin zonder gezinslid
  met chronische ziektekosten
  of statuut chronische aandoening
  Gezin met minstens één gezinslid
  met chronische ziektekosten
  of statuut chronische aandoening
  Jaarinkomen

  Plafondbedrag

  Bedragen geldig vanaf 1 januari 2023

   
  Tot 12.186,41250,00137,38
  12.186,42 – 21.801,89506,79394,17
  21.801,90 – 33.516,33732,03619,41
  33.516,33 – 45.230,811.126,201.013,58
  45.230,81 – 56.457,171.576,681.464,06
  Vanaf 56.457,182.027,161.914,54
  • Voor kinderen jonger dan negentien jaar geldt steeds een plafond van 732,03 euro, ongeacht het gezinsinkomen. Als het gezinsplafond 506,79 euro bedraagt, is uiteraard dit bedrag van toepassing.
    
  • Voor kinderen met bijkomende kinderbijslag is een plafond van 450 euro van toepassing indien ze:
   • op 4 juli 2002 bijkomende kinderbijslag ontvingen;
   • en tijdens het betreffende kalenderjaar recht hebben op bijkomende kinderbijslag.

  Het plafondbedrag kan met 112,62 euro worden verminderd:

  • als je het statuut chronische aandoening hebt;
  • of indien het remgeld voor een gezinslid in 2021 minstens 487,08 en in 2020 minstens 477,54 euro bedroeg. 

  Voorbeeld: als het remgeld van een gezinslid in 2020 opliep tot 477,54 euro of meer en in 2021 tot 487,08 euro of meer, wordt het plafondbedrag in 2022 voor het hele gezin met 112,62 euro verlaagd.

  • Indien het gezinsinkomen sinds het refertejaar (zie paragraaf 'Inkomens-MAF') is verminderd, kan je een herziening van de inkomenscategorie aanvragen.
  • Bij de herziening wordt rekening gehouden met het 'huidige' jaarinkomen. De berekeningswijze van dit inkomen varieert naargelang het moment van de aanvraag.  
  • De herziening moet leiden tot een nieuwe inkomenscategorie met een remgeldplafond van 506,79 of 732,03 euro. Dit plafond kan nog verlaagd worden indien je in aanmerking komt voor de extra bescherming voor chronisch zieken (zie boven).
  • Zowel voor de aanvraag tot herziening als voor meer informatie over de berekening kan je bij CM terecht.