HomeVoordelenZiekte en behandelingSpecifieke regelingenVerhoogde tegemoetkoming

Verhoogde tegemoetkoming: inkomen

 • Welke inkomens worden meegerekend indien ik zelf een aanvraag indien?
  Indien je zelf een aanvraag indient omdat je niet in aanmerking komt voor de automatische toekenning, is een inkomensonderzoek nodig om na te gaan of je de inkomensgrens (zie voorwaarden) niet overschrijdt.
  Om het bruto belastbaar gezinsinkomen te berekenen worden alle inkomens van het gezin samengeteld:
  • bedrijfs- en beroepsinkomens;
  • roerende en onroerende (bv. kadastraal inkomen) inkomsten;
  • pensioenen (+ inhoudingen ziekteverzekering);
  • ziekte- en invaliditeitsuitkeringen;
  • onderhoudsgeld;
  • buitenlandse inkomens;
  • ...
  Bepaalde inkomens moeten evenwel niet worden aangegeven zoals kinderbijslag, tegemoetkomingen voor personen met een handicap en beroepsinkomsten van kinderen (bv. uit vakantiejobs van studenten) indien ze voor de onderzochte periode nog recht hebben op kinderbijslag. 

 • Welke personen vormen een gezin voor de aanvraag van de verhoogde tegemoetkoming op basis van het inkomen?
  Het gezin bestaat meestal uit de aanvrager, zijn samenwonende partner en hun personen ten laste.
  Is de aanvrager zelf nog persoon ten laste, dan bestaat het gezin uit de aanvrager, de gerechtigde bij wie de aanvrager ingeschreven is, de samenwonende partner van de gerechtigde en de personen ten laste van de gerechtigde of van de samenwonende partner van de gerechtigde.
  Is de aanvrager jonger dan 25 maar geen persoon ten laste meer, dan kan het gezin nog anders zijn samengesteld.
  Voor een correcte samenstelling van je gezin neem je het best contact op met de plaatselijke CM-consulent.
 • Wordt het inkomen van mijn partner meegeteld als we ons niet lieten registreren als wettelijk samenwonend?
  Ben je niet gehuwd en woon je niet wettelijk samen? Dan wordt het inkomen van je partner meegeteld indien deze officieel op jouw adres gedomicilieerd is en als je bij de aanvraag meedeelt dat jullie partners zijn.
 • Over welke periode wordt het inkomen onderzocht?
  In principe wordt het inkomen van het voorbije kalenderjaar onderzocht.
  Uitzondering op de regel zijn volgende personen op voorwaarde dat ze een stabiel inkomen hebben:
  • gepensioneerden;
  • mindervaliden;
  • personen die een overlevingspensioen ontvangen;
  • personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen;
  • ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens drie maanden bedraagt;
  • militairen die tijdelijk, maar minstens drie maanden uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte;
  • eenoudergezinnen, onder bepaalde voorwaarden ook in geval van co-ouderschap;
  • personen die minstens drie maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide;
  • zelfstandigen in klassiek overbruggingsrecht (niet Covid-overbruggingsrecht) gedurende minstens één kwartaal. Op het moment van de aanvraag moet de zelfstandige nog genieten van het overbruggingsrecht.
  Behoor je tot een van deze groepen, gebeurt de berekening ofwel op basis van het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien of op basis van het bruto belastbaar maandinkomen van het gezin van de maand voorafgaand aan de aanvraag, verhoogd met het bedrag van alle voordelen die eraan zijn verbonden (bv. vakantiegeld). Gebeurt de aanvraag evenwel in de maand waarin bovenstaande situatie is ontstaan, wordt het inkomen van die maand onderzocht.
  Er wordt rekening gehouden met de berekening die voor jou het meest voordelig is. 

 • Hoe moet ik de inkomsten bewijzen?
  Van elk inkomen moet je een bewijsstuk voorleggen. Zowel het laatste aanslagbiljet van je belastingen als alle inkomensbewijzen van jou, je partner en je personen ten laste moeten worden overhandigd (bv. loonbriefjes, fiches 281.10, pensioenstrookjes).
  Ook het aanslagbiljet onroerende voorheffing en alle bewijsstukken van roerende goederen (kapitalen, aandelen ...) zijn nodig.

 • Wat als mijn verklaring op erewoord niet correct is?
  Is je verklaring op erewoord bedrieglijk, bijvoorbeeld omdat je bewust bepaalde inkomens hebt verzwegen, moet je de onterecht ontvangen bedragen terugbetalen en voorziet de wetgever een geldboete.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen