Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Verhoogde tegemoetkoming

Van elk inkomen moet je een bewijsstuk voorleggen. Zowel het laatste aanslagbiljet van je belastingen als alle inkomensbewijzen van jou, je partner en je personen ten laste moeten worden overhandigd (bv. loonbriefjes, fiches 281.10, pensioenstrookjes).

Ook het aanslagbiljet onroerende voorheffing en alle bewijsstukken van roerende goederen (kapitalen, aandelen ...) zijn nodig.

In principe wordt het inkomen van het voorbije kalenderjaar onderzocht.

Uitzondering zijn volgende personen op voorwaarde dat ze een stabiel inkomen hebben:

 • gepensioneerden;
 • mindervaliden;
 • personen die een overlevingspensioen ontvangen;
 • personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen;
 • ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens drie maanden bedraagt;
 • militairen die tijdelijk, maar minstens drie maanden uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte;
 • eenoudergezinnen, onder bepaalde voorwaarden ook in geval van co-ouderschap;
 • personen die minstens drie maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide;
 • zelfstandigen in klassiek overbruggingsrecht (niet Covid-overbruggingsrecht) gedurende minstens één kwartaal. Op het moment van de aanvraag moet de zelfstandige nog genieten van het overbruggingsrecht.

Behoor je tot een van deze groepen? Dan gebeurt de berekening:

 • ofwel op basis van het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien; 
 • ofwel op basis van het bruto belastbaar maandinkomen van het gezin van de maand voorafgaand aan de aanvraag, verhoogd met het bedrag van alle voordelen die eraan zijn verbonden (bv. vakantiegeld). 

Gebeurt de aanvraag in de maand waarin bovenstaande situatie is ontstaan? Dan wordt het inkomen van die maand onderzocht.

Er wordt rekening gehouden met de berekening die voor jou het meest voordelig is. 

Is je verklaring op erewoord bedrieglijk, bijvoorbeeld omdat je bewust bepaalde inkomens hebt verzwegen? Dan moet je de onterecht ontvangen bedragen terugbetalen en voorziet de wetgever een geldboete.

Dien je zelf een aanvraag in omdat je niet in aanmerking komt voor de automatische toekenning? Dan is er een inkomensonderzoek nodig. Dat gaat na of je de inkomensgrens (zie voorwaarden) niet overschrijdt.
Om het bruto belastbaar gezinsinkomen te berekenen worden alle inkomens van het gezin samengeteld:

 • bedrijfs- en beroepsinkomens;
 • roerende en onroerende (bv. kadastraal inkomen) inkomsten;
 • pensioenen (+ inhoudingen ziekteverzekering);
 • ziekte- en invaliditeitsuitkeringen;
 • onderhoudsgeld;
 • buitenlandse inkomens;
 • ...

Bepaalde inkomens hoef je niet aan te geven, zoals kinderbijslag, inkomens voor personen met een handicap en beroepsinkomsten van kinderen (bv. uit vakantiejobs van studenten) als ze voor de onderzochte periode nog recht hebben op kinderbijslag. 

Het gezin bestaat meestal uit de aanvrager, de samenwonende partner en hun personen ten laste.

 • Is de aanvrager zelf nog persoon ten laste? Dan bestaat het gezin uit de aanvrager, de gerechtigde bij wie de aanvrager ingeschreven is, de samenwonende partner van de gerechtigde en de personen ten laste van de gerechtigde of van de samenwonende partner van de gerechtigde.
 • Is de aanvrager jonger dan 25 maar geen persoon ten laste meer? Dan kan het gezin nog anders zijn samengesteld.

Voor een correcte samenstelling van je gezin neem je het best contact op met CM.

Ben je niet gehuwd en woon je niet wettelijk samen? Dan wordt het inkomen van je partner meegeteld als die officieel op jouw adres gedomicilieerd is en als je bij de aanvraag meedeelt dat jullie partners zijn.

CM brengt je op de hoogte als je de verhoogde tegemoetkoming krijgt. Je ontvangt dan ook nieuwe gele klevers met een aangepaste code. Die code staat onderaan op de klever en eindigt altijd op 1 als je de verhoogde tegemoetkoming hebt.

 • Bij de automatische toekenning loopt het recht tot 31 december van het volgende kalenderjaar. Het recht wordt jaarlijks verlengd als je in het voorbije kalenderjaar voldeed aan de voorwaarden
 • Bij een wijziging in de gezinssituatie blijft de verhoogde tegemoetkoming behouden voor wie deel blijft uitmaken van het betrokken gezin. Wie er geen deel meer van uitmaakt, behoudt de verhoogde tegemoetkoming tot het einde van het kwartaal volgend op de wijziging.
 • Bij toekenning na een inkomensonderzoek blijft het recht bestaan tot uit controles blijkt dat je inkomen zodanig gewijzigd is dat je geen recht meer hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Bij een wijziging in de gezinssituatie blijft het recht behouden tot het einde van het kwartaal volgend op de wijziging.

Ja. Iedereen die aan een van de voorwaarden voldoet, heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Nee, voor de verhoogde tegemoetkoming zelf hoef je niets te doen. CM voert immers regelmatig controles uit om na te gaan of je situatie gewijzigd is en je nog in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming. Maar algemeen moet je CM wel verwittigen als je arbeidsongeschikt bent.

Bij de automatisch toekenning op basis van je uitkering of hoedanigheid krijg je de verhoogde tegemoetkoming vanaf de dag dat je voldoet aan de voorwaarde voor automatische toekenning. Bijvoorbeeld vanaf de dag dat de betrokken uitkering wordt toegekend.

Deed je zelf een aanvraag? Dan is de ingangsdatum afhankelijk van het soort inkomensonderzoek.
Bij een inkomensonderzoek van het voorbije kalenderjaar krijg je de verhoogde tegemoetkoming vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de aanvraag plaatsvond.

Bij een inkomensonderzoek van een maand krijg je de verhoogde tegemoetkoming vanaf de eerste dag van de maand waarin het onderzoek plaatsvond.

Hierop is er één uitzondering. Werd je aanvraag ingediend binnen de drie maanden na het ontstaan van je nieuwe situatie of hoedanigheid (bv. je ging met pensioen of je werd invalide)? Dan krijg je recht vanaf de eerste dag van de maand waarin je nieuwe situatie ontstond.

Bij de automatisch toekenning op basis van je uitkering of hoedanigheid (zie voorwaarden) geldt de verhoogde tegemoetkoming voor jou, je samenwonende partner en jullie personen ten laste.

Bij een aanvraag op basis van het inkomen (zie voorwaarden) krijgen alle gezinsleden de verhoogde tegemoetkoming.