HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringMedische opvolging

Rol van de adviserend arts

De adviserend arts evalueert je arbeidsongeschiktheid, maar is ook een raadgever en een begeleider tijdens die periode. Hij stelt een overzicht op van alle acties die kunnen bijdragen aan je socio-professionele integratie en je krijgt een gepersonaliseerde beoordeling van je arbeidsongeschiktheid. Daarvoor overlegt hij met jou en met een multidisciplinair team, maar ook met je huisarts, specialist of arbeidsarts.

Bij arbeidsongeschiktheid

De adviserend arts analyseert samen met jou je medische situatie: je medische voorgeschiedenis, welke taken kunnen nog, welke beroepen zijn nog haalbaar.

Naast het louter medisch onderzoek tracht hij een wisselwerking met jou tot stand te brengen. Hoe ziet je familiaal en sociaal leven eruit? Welke professionele doelen en verwachtingen heb je voor ogen? Wat zijn de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid op professioneel vlak? Hoe wens je jouw loopbaan te heroriënteren?  

Op basis van deze elementen zoekt de adviserend arts de best passende oplossing op lange termijn, zowel op fysisch, psychologisch als professioneel vlak. Bij elke consultatie bepaalt de arts welke acties er ondernomen moeten worden en of de erkenning van de arbeidsongeschiktheid verlengd wordt.

Multidisciplinair team

De adviserend arts omringt zich met verschillende paramedici: psychologen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, ... Ook uitwisseling tussen de adviserend arts, zijn team van paramedici, je huisarts, je specialist of je arbeidsarts is mogelijk.

De begeleiding van je arbeidsongeschiktheid krijgt zo een multidisciplinair karakter dat toelaat alle aspecten van je medische, sociale en professionele situatie in kaart te brengen. Dat biedt ook meer mogelijkheden om je efficiënt te begeleiden in het re-integratietraject: heroriëntatie, beroepsopleiding, toegelaten activiteit, … De adviserend arts behoudt de centrale rol in dit proces.

Bij invaliditeit

Na negen maanden arbeidsongeschiktheid, nodigt de adviserend arts je opnieuw uit op consultatie. In geval van verlenging maakt hij een verslag op met een voorstel voor het Riziv. Daar zal de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) beslissen over de erkenning na één jaar arbeidsongeschiktheid en de overgang naar invaliditeit. 

Ook bij invaliditeit blijft de adviserend arts zijn rol van begeleider vervullen. Een volledige of gedeeltelijke werkhervatting, of een beroepsherscholing is soms mogelijk en is vooral vaak gewenst door de betrokkene. In functie van de evolutie van je gezondheid, zal de adviserend arts je opnieuw uitnodigen, ook al bevindt je je dan al in de periode van invaliditeit.

Overgang naar invaliditeit

Als je arbeidsongeschiktheid verlengd wordt, stelt de adviserend arts een rapport op dat alle medische, sociale en professionele elementen bevat. Dit verslag wordt bezorgd aan de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) van het Riziv. Die kan:

  • het voorstel van de adviserend arts aanvaarden en de arbeidsongeschiktheid verlengen; 
  • bijkomende medische inlichtingen aan de adviserend arts vragen; 
  • je uitnodigen op een bijkomend medisch onderzoek dat uitgevoerd wordt door een arts van het Riziv.

In de drie gevallen moet de beslissing door het Riziv bevestigd worden voor een bepaalde periode. Op het einde van deze periode wordt je dossier opnieuw onderzocht.

Als de GRI beslist om je arbeidsongeschiktheid te beëindigen, ontvang je een schriftelijke verklaring met de datum vanaf wanneer je niet langer arbeidsongeschikt erkend bent. Je hervat vanaf die datum het werk of je schrijf je in als werkzoekende. Je ontvangt niet langer een ziekte-uitkering.

Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de adviserend arts of de GRI kun je binnen de drie maanden beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. Je vakbond kan je hierbij helpen. Deze procedures duren vrij lang, vaak één tot twee jaar. In afwachting van de uitspraak van de arbeidsrechtbank kun je een voorlopige werkloosheidsuitkering ontvangen. Je hebt er dan alle belang bij om die zo snel mogelijk aan te vragen. De uitspraak van de arbeidsrechtbank heeft mogelijk fiscale gevolgen.

Ga ook naar


Download