Adviserend arts bij arbeidsongeschiktheid

De adviserend arts evalueert je arbeidsongeschiktheid, maar zal je ook begeleiden tijdens deze periode.

De adviserend arts stelt een overzicht op van alle acties die kunnen bijdragen aan je terugkeer naar de arbeidsmarkt. Hij beoordeelt je arbeidsongeschiktheid. Daarvoor overlegt hij met jou en met een multidisciplinair team, maar ook met je huisarts, specialist of arbeidsarts.

Hier vind je een antwoord op verschillende vragen:

Waarom moet ik naar de adviserend arts?

De adviserend arts:

  • analyseert je medische situatie en andere factoren;
  • bekijkt je medische voorgeschiedenis, sociaal leven, welke activiteiten nog haalbaar zijn en je verwachtingen;
  • bepaalt de periode van arbeidsongeschiktheid en of je al dan niet voldoet aan de voorwaarden om een uitkering te krijgen.

Op basis hiervan zoekt de adviserend arts de best passende oplossing op lange termijn. Bij elke consultatie bepaalt de arts welke acties je moet nemen. Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid moet de adviserend arts je arbeidsongeschiktheid controlerenNa een jaar beslist de arts of de erkenning van de arbeidsongeschiktheid verlengd wordt. 

De adviserend arts zal je arbeidsongeschiktheid beoordelen op basis van het ingediende getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Leer meer over hoe je je arbeidsongeschiktheid aangeeft.

  • Je wordt erkend als arbeidsongeschikt: je krijgt de beslissing van de adviserend arts schriftelijk toegestuurd. Je ontvangt een erkenning, de nodige documenten om je ziekte-uitkering in orde te brengen en mogelijk ook een datum voor een controle-onderzoek. 
  • Je wordt niet erkend als arbeidsongeschikt: je krijgt de beslissing van de adviserend arts aangetekend toegestuurd. Je kunt tegen deze beslissing in beroep gaan. 

Met wie werkt de adviserend arts samen?

De adviserend arts werkt samen met een multidisciplinair team: psychologen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen ... Ook uitwisseling tussen de adviserend arts, zijn team, je huisarts, specialist of arbeidsarts is mogelijk.

Door deze samenwerking kan de adviserend arts alle aspecten van je medische, sociale en professionele situatie in kaart brengen. Dat biedt meer mogelijkheden om je efficiënt te begeleiden in het re-integratietraject: heroriëntatie, beroepsopleiding, toegelaten activiteit …

Wanneer moet ik naar de adviserend arts?

Tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid word je uitgenodigd om een afspraak te maken bij de adviserend arts.

Ga altijd in op die uitnodiging en bel het nummer op de uitnodigingsbrief. Neem steeds telefonisch contact op indien het voor jou onmogelijk is om een afspraak te maken tijdens de periode vermeld op de uitnodiging. 

Wanneer moet ik de adviserend arts verwittigen?

Verwittig steeds vooraf de adviserend arts indien je gedurende een bepaalde periode niet aanwezig zult zijn op je officiële adres (bv. wegens vakantie of omdat je ergens anders herstelt). Zo voorkom je dat je een controle-onderzoek misloopt, wat kan leiden tot een onderbreking van je uitkeringen.

Voor sommige vakantiebestemmingen moet je bovendien de toestemming van de adviserend arts hebben voor je vertrekt. 

Wat als ik langer dan een jaar arbeidsongeschikt ben?

Na negen maanden arbeidsongeschiktheid, nodigt de adviserend arts je opnieuw uit op consultatie. Hij stelt dan een rapport op, want na één jaar arbeidsongeschiktheid ga je over op invaliditeit. Het rapport wordt bezorgd aan de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) van het Riziv. Die kan:

  • het voorstel van de adviserend arts aanvaarden en de arbeidsongeschiktheid verlengen; 
  • bijkomende medische inlichtingen aan de adviserend arts vragen; 
  • je uitnodigen op een bijkomend medisch onderzoek dat uitgevoerd wordt door een arts van het Riziv.

In alle gevallen wordt de beslissing bevestigd voor een bepaalde periode. Op het einde van deze periode wordt je dossier opnieuw onderzocht. 

Ook bij invaliditeit blijft de adviserend arts zijn rol van begeleider vervullen. Een volledige of gedeeltelijke werkhervatting, of een beroepsherscholing is soms mogelijk en is vooral vaak gewenst door de betrokkene. In functie van de evolutie van je gezondheid, zal de adviserend arts je opnieuw uitnodigen, ook al bevind je je dan al in de periode van invaliditeit.

Wat als de GRI beslist om mijn arbeidsongeschiktheid te beëindigen?

Als de GRI beslist om je arbeidsongeschiktheid te beëindigen, ontvang je een schriftelijke verklaring met de datum vanaf wanneer je niet langer arbeidsongeschikt erkend bent. Je hervat vanaf die datum het werk of je schrijft je in als werkzoekende. Je ontvangt niet langer een ziekte-uitkering.

Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de adviserend arts of de GRI, kun je binnen de drie maanden beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. Je vakbond kan je hierbij helpen. Deze procedures duren vaak één tot twee jaar. In afwachting van de uitspraak kun je een voorlopige werkloosheidsuitkering ontvangen. De uitspraak van de arbeidsrechtbank heeft mogelijk fiscale gevolgen.