HomeVoor professionelenZorgverleners

Tandartsen


Geneesmiddelenvoorschrift wordt beperkt in tijd

Tot 1 november was een papieren of elektronisch voorschrift onbeperkt geldig, maar betaalde het ziekenfonds de medicatie enkel terug indien patiënten ze aankochten binnen de drie maanden na opmaak van het voorschrift. 

Sinds 1 november zijn de afleverings- en terugbetalingstermijn op elkaar afgestemd. 

  • Voor geneesmiddelen die vanaf dan worden voorgeschreven, hebben patiënten in principe drie maanden de tijd om ze af te halen, te rekenen vanaf de dag dat het voorschrift is opgesteld. Van deze periode kan worden afgeweken indien je, als voorschrijver, een einddatum op het voorschrift vermeldt. Bij medicatie die patiënten meteen moeten innemen, kan je de geldigheidsduur inkorten. In andere situaties kan je hem verlengen tot maximaal één jaar. 
  • De terugbetalingstermijn door het ziekenfonds loopt gelijk met de geldigheidsduur van het voorschrift: ofwel tot de einddatum vermeld op het voorschrift, ofwel drie maanden indien er geen einddatum staat. 

Door deze wijziging komen nieuwe voorschriften in omloop - met een invulvak ‘Einddatum van de uitvoerbaarheid’ - die vanaf 1 februari 2020 moeten worden gebruikt. 

Tijdens een overgangsperiode van 1 november tot en met 31 januari kun je zowel het nieuwe als het voorgaande voorschrift gebruiken. 

Voor niet-gehospitaliseerde patiënten mogen vanaf 1 januari 2020 enkel elektronische voorschriften worden afgeleverd, behalve in enkele uitzonderlijke situaties (de voorschrijver is minstens 64 jaar, het voorschrift wordt opgesteld buiten het kabinet of bij overmacht). 

Meer info op de site van het Riziv: geneesmiddelenvoorschift - nieuwe modellen geneesmiddelenvoorschrift 

Derdebetalersregeling 

Als tandarts mag je sinds 1 oktober 2015 de derdebetalersregeling niet meer toepassen bij patiënten ouder dan 18 jaar die zich in een financiële noodsituatie bevinden (art. 9, 3de lid, 5° van het KB van 18-09-2015).

De wijziging is een antifraude-maatregel opgenomen onder punt 8.2. van het dentomut-akkoord 2015-2016.

Recip-e

Recip-e is de elektronische variant van het papieren voorschrift.

Op termijn moet Recip-e het papieren voorschrift volledig vervangen. Momenteel geldt dit systeem enkel voor voorschriften voor geneesmiddelen. Andere voorschriften zoals voor kinesitherapie of bandagisterie moeten nog steeds op papier worden afgeleverd.

Lees meer